Petarve vattensåg

Bildspel_vattenkvarn

Länsstyrelsen har i augusti 2001 förklarat Petarve vattensåg och sågtorp, på samfälld mark för Petarve och Bäckstäde, resp. fastigheten Petarve 1:30 i Sanda, Gotland för byggnadsminne.

Byggnadsminnesförklaringen omfattar såghuset med vattenhjul och dammlucka och sågtorpet (Hildings hus) med bodar. Till byggnadsminnet hör ett skyddsområde som omfattar sågbacken och sågdammen, tomten till sågtorpet och hela samfälligheten uppströms ån (drygt 4 tunnland).

Petarve vattensåg (samfälld för Bäckstäde och Petarve) är byggd 1890 och restaurerad 1975. Tidigare fanns på samma plats en 1890 nedbrunnen ramsåg. Strax uppströms vid ett mindre vattendrag fanns tidigare en särskild kvarnbyggnad. I det nuvarande såghuset är en kvarn inbyggd.

Sågens ägare Magnus Bäckstäde, Hugo Johansson och Gösta Melin har överlämnat sågen som gåva till Sanda hembygdsförening.

Ca 150 m upp efter ån fanns en i slutet av 1800-talet bortriven vattensåg, tillhörande Nystugu hemman (som förr hade samskogar i dessa trakter). Vives hemman hade även del i denna såg en tid.

Det s.k. sågtorpet, Hildings hus (efter Hilding Olsson, som bodde här till ca 1990), är ett litet inpanelat bulhus i s.k. ofullständig parstugeplan, innehållande stuga, kammarevattensagen2_1_1 och ett ytterst litet kök. Huset härstammar sannolikt från 1700-talet och flyttades hit ca 1850 av Hildings morföräldrar. Det har byggts om ett flertal gånger och beräknas efter pågående restaurering avspegla ungefär samma tidsepok som sågen. Sanda Hembygdsförening köpte torpet 1999 och restaurerar det med stöd av Länsstyrelsen och Fornsalen.

Det finns vandringstigar på vardera sidan av ån uppströms. Den vänstra (västra) går förbi den förvunna sågplatsen och kommer efter ca 600 m fram till en gammal beredskapsförläggning från andra världskriget. Den östra stigen och slingan går genom en mycket vacker kulturskog.

Vattnet i Petarveån kommer från Vallmyr, från Lillatlingsmyr, från Fjälemyr, och från Hajdträsk, från Väte och många andra socknar. Det vattnet har drivit ca 10 andra, nu försvunna eller nedlagda, kvarnar och sågar nedströms före utloppet i Klinteviken. Åns vatten färgades rött av blodet från de gotlänningar som stupade vid Ejmunds bro i juli 1361.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes